Zmiany w prawie podatkowym

Zmiany wprowadzane przez nowelizowane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a państwami, w których znajdują sie faktyczne zarządy przedsiębiorstw eksploatujących statki w transporcie międzynarodowym zatrudniających polskich marynarzy, powodują powstanie obowiazku podatkowego, nawet gdy nie uzyskuje się w roku podatkowym innych dochodów ze zródeł położonych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wartą rozważenia metodą zmniejszenia obciążeń podatkowych w sytuacji, gdy do dochodów osiągniętych za granicą przepisy prawa podatkowego nakazują stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia, jest złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, poprzez zastosowanie ulgi podatkowej tzw. “ulgi abolicyjnej”.

Podstawą prawną wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych jest art. 22 ust. 2a Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2012.749 j.t. z pózn. zm.), który wskazuje, iż właściwy organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

Z praktyki urzedów skarbowych wynika, iż poza właściwym wskazaniem przepisów prawnych stanowiących o prawie podatnika do skorzystania z tzw. “ulgi abolicyjnej”, kluczowe jest przedłożenie dokumentów ułatwiających uzyskanie pozytywnej decyzji o ograniczeniu poboru zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (kserokopia książeczki, kontrakty, certyfikaty bezpieczeństwa statku, zaświadczenia od armatora).

W związku z obecną trescią przepisów przyznających podatnikom prawo do ubiegania się o ograniczenie poboru zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z praktyką organów podatkowych w Polsce, kluczowe znaczenie odgrywa przedłożenie właściwej dokumentacji oraz profesjonalne prowadzenie postępowania.

W celu uzyskania reprezentacji związanej z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek, prosimy o kontakt z kancelarią.