ROZLICZAMY PODATKI MARYNARZY

W rozliczaniu podatków korzystamy z naszej wiedzy i doświadczenia. Rozliczamy je z należytą starannością oraz dużą dbałością o szczegóły. Naszym Klientom zapewniamy spokój i profesjonalną obsługę. Jesteśmy po to by pomagać i by zyskiwać Wasze zaufanie oraz dalsze polecenia.

Podatki marynarzy

 

W Easy Ocean aktywnie wspomagamy marynarzy w składaniu oraz rozliczaniu zeznań rocznych PIT. Wśród naszych usług jest również doradztwo prawne dla marynarzy. Kancelaria świadczy usługi określania sytuacji prawnej marynarzy pracujących na statkach obcej bandery, zarządzanych przez armatorów zagranicznych.

Podatki marynarskie
Podatki marynarzy

Profesjonalna kancelaria dla marynarzy

 

Świadczone przez nas oraz naszych partnerów usługi kierowane są do marynarzy. Kompleksowość świadczona na najwyższym poziomie, z maksymalną dbałością o szczegóły jest dla nas mottem codziennej pracy. Wiemy jak sprawy finansowe są ważne dla każdego z nas i dlatego szanując pracę marynarzy dokładamy z naszej strony dbałości o ich „portfel” i poczucie bezpieczeństwa. 

LAT

DOŚWIADCZENIA

OSÓB

W ZESPOLE

Przedstawiamy przejrzystą ofertę o szerokim, ale dobieranym indywidualnie zakresie. Pomagamy w corocznym rozliczeniu PIT przy uwzględnieniu wszelkich ulg lub innych możliwych benefitów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to nasi partnerzy będą Was reprezentować przed organami skarbowymi. Nie pozostawiamy Klientów bez należytej opieki. 

Co zyskujesz dzięki naszym usługom?

 

Masz pewność, że Twoje zeznanie roczne PIT jest rozliczone poprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie przysługujące ulgi i odliczenia – zapewniamy dokładne analizy

Święty spokój – niczym się nie martwisz, bo zajmujemy się wszystkim od A do Z

Reprezentację przed polskimi i zagranicznymi organami podatkowymi

O nas

 

Easy Ocean od lat pomagamy marynarzom w zakresie prawa i finansów. Wywodzimy się z marynarskich rodzin, dzięki czemu doskonale rozumiemy potrzeby i problemy ludzi morza. Dowiedz się więcej o naszej kancelarii, w której od lat rozliczamy podatki marynarzy.

EasyOcean

Zmiany w prawie podatkowym, szczególnie w ostatnim czasie, są bardzo dynamiczne. Setki przepisów i niejednolite interpretacje urzędów, wymagają indywidualnego podejścia do historii każdego marynarza. Podatki marynarskie zawsze rozliczamy indywidualnie.

Choć wybraliśmy dla siebie inną ścieżkę rozwoju niż nasi ojcowie, wujkowie czy przyjaciele, którzy w swojej codziennej pracy przemierzali najdalsze zakątki świata, to wyrośliśmy w szacunku do ich ciężkiej pracy. Dlatego postawiliśmy sobie za cel ochronę marynarzy przed sztormem przepisów prawnych i podatkowych. Szczególnie w ostatnim czasie zmiany w prawie są bardzo dynamiczne. Setki przepisów i niejednolite interpretacje urzędów wymagają indywidualnego podejścia do historii każdego z Was. Działamy dla Waszego bezpieczeństwa i wygody.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Nasza kancelaria to interdyscyplinarny zespół osób i partnerów, specjalizujących się od wielu lat w księgowości, podatkach i prawie. Dokładamy wszelkich starań, by wszelkie przysługujące ulgi, korzystne interpretacje były podstawą składanych rozliczeń naszych Klientów.  

Listę potrzeb­nych doku­men­tów mary­narz otrzy­muje po kon­tak­cie z naszą kan­ce­la­rią. Doku­menty te w więk­szo­ści mary­narz posiada lub może je uzy­skać w for­mie wzo­rów do wypeł­nie­nia. Warto uwa­żać na wzory doku­men­tów pobie­rane z Inter­netu, bo mogą być nie­ak­tu­alne lub po pro­stu nie­po­prawne. Jako kan­ce­la­ria zapew­niamy pełne wspar­cie w zakre­sie przy­go­to­wa­nia w pełni popraw­nej doku­men­ta­cji, dzięki czemu cały pro­ces roz­li­cza­nia podatku mary­narza jest znacz­nie uspraw­niony. Część doku­men­tów tj. cer­ty­fi­katy statku, czy oświad­cze­nia o efek­tyw­nym zarzą­dzie uzy­skać trzeba bez­po­śred­nio od arma­tora. Jeśli podatki były odpro­wa­dzane poza gra­ni­cami Pol­ski, potrzebne będą rów­nież doku­menty zagra­nicz­nych orga­nów skar­bo­wych świad­czące o odpro­wa­dzo­nych podat­kach i ich wyso­ko­ści.

 

Lista dokumentów potrzebnych do wyliczenia PIT 36 za 2021 r.

 1. Skan kontraktów (najlepiej całych) obowiązujących w roku 2021.
 2. Paymenty za rok 2021 (P60, P45 – dotyczy osób pracujących w Wielkiej Brytanii i Jaaropgaave – Holandia).
 3. Informacje o statkach (certyfikaty statku, np.: safety manning certificate; lista portów, do których statek zawijał; oświadczenie kapitana o efektywnym zarządzie przedsiębiorstwa eksploatującego statek).
 4. Skan książeczki żeglarskiej z wpisami z roku 2021 wraz ze stroną pierwszą.
 5. Historia wpływów wynagrodzenia z roku 2021.
 6. Informacja o innych źródłach dochodu (polskich i zagranicznych).
 7. Dokumenty związane z dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi (potwierdzenia wpłat). 

Do wniosku o ograniczenie poboru zaliczek konieczne będą dodatkowe dokumenty – prześlemy listę po kontakcie z naszą kancelarią.

Rodzaj PIT-u zależy od tego, gdzie Mary­narz osiąga dochód. Jeżeli dochód jest uzy­ski­wany zarówno w Pol­sce, jak i zagra­nicą, należy zło­żyć PIT 36. Jeżeli tylko w Pol­sce, to PIT 37. W przy­padku dodat­ko­wych docho­dów z najmu, konieczne jest zło­że­nie także PIT 28. O czym warto wspo­mnieć, do każ­dego z PIT-ów powinno się dołą­czyć odpo­wied­nie załącz­niki.

Marynarz powinien przechowywać kontrakty i dokumenty powiązane przez okres 5 lat od końca roku, w którym należało złożyć zeznanie, czyli realnie przez 6 lat.

Rezy­den­cja podat­kowa to miej­sce, w któ­rym Mary­narz musi speł­nić obo­wią­zek podat­kowy. Pol­scy rezy­denci mają nie­ogra­ni­czony obo­wią­zek podat­kowy, co ozna­cza, że muszą roz­li­czać się z dochodu bez względu na źró­dło jego uzy­ska­nia. Konieczne jest także uwzględ­nie­nie raty­fi­ko­wa­nych umów o uni­ka­niu podwój­nego opodat­kowania, które okre­ślają metody uni­ka­nia podwój­nego opodat­kowania, a w związku z tym ich ist­nie­nie lub brak. Co warte zazna­cze­nia, „rezy­dent” to osoba, która posiada miej­sce zamiesz­ka­nia w Pol­sce i prze­bywa w kraju dłu­żej niż 183 dni lub posiada w Pol­sce cen­trum inte­re­sów życio­wych.

Marynarz uzyskujący dochody z zagranicy powinien rozliczyć PIT do końca kwietnia, a z ewentualnego najmu do końca lutego.

Ulga abolicyjna to ulga w podatku dochodowym, która przysługuje między innymi Marynarzom w ściśle określonych sytuacjach. Po spełnieniu określonych w umowie zapisów o unikaniu podwójnego opodatkowania przesłanek, istnieje możliwość zastosowania jej bez ustawowego limitu. W praktyce oznacza to brak ostatecznie płaconego przez podatnika podatku.

Sugerujemy by spraw podatkowych nie odkładać na ostatnią chwilę. Są one najczęściej skomplikowane i wymagają starannej interpretacji Kancelarii. Dlatego przypominając że ostateczny termin złożenia PIT to 30 kwietnia, prosimy o możliwie jak najwcześniejsze dostarczenie dokumentów.

Przypominamy także, o obowiązku wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy lub wystąpienia o ich ograniczenie do odpowiedniego Naczelnika Urzędu Skarbowego – po powrocie z pierwszego w danym roku rejsu, lub uzyskania dochodu – w zależności co nastąpi jako pierwsze.

Wypełnij formularz, a przedstawimy Ci możliwości!

 

Napisz do nas w razie pytań lub od razu rozlicz się zdalnie.

Zadzwoń  +48 535 801 555 lub napisz   kancelaria@easyocean.pl    *Wyrażam zgodę aby odpowiedzieć na moją wiadomość. Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych dostępnymi tutaj.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach marketingowych. Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych dostępnymi tutaj.