Konkurs EO & CNF – Regulamin konkursu Easy Ocean

Lista

Regulamin konkursu „Karta Marynarza” na naszym profilu na portalu Facebook oraz pod tym linkiem.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „EO and CNF”: (zwany dalej „Konkursem”). Postanowienia ogólne:– organizatorem Konkursu jest Easy Ocean Kancelaria Finansowo-Prawna dla Marynarzy, ul. Batorego 23/3, 81-365 Gdynia,
+48 535 801 555, kancelaria@easyocean.pl.

– regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal www.facebook.com (dalej: Facebook). Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ogłoszony zostaje na profilu Easy Ocean na portalu społecznościowym Facebook oraz innymi sposobami pozostającymi do dyspozycji Easy Ocean.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 kwietnia 2019 r., a kończy się w 22 kwietnia 2019 r.
 3. Konkurs polega na skomentowaniu posta.
 4. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy Konkursu muszą mieć ponadto zweryfikowane konto w serwisie Facebook zgodne z zasadami tego serwisu. Uczestnicy niepełnoletni mają obowiązek dosłać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także ich współmałżonkowie i dzieci jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest głosowanie w Konkursie w imieniu osób trzecich bądź tworzenie kont fikcyjnych.
 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja (dalej „Komisja”) o składzie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu Easy Ocean. W skład Komisji wchodzą:
 • Anna Oczoś– członek komisji, Katarzyna Piekarska – członek komisji
 1. Nagrodą w Konkursie Wymiana opon ze specjalistycznym badaniem ogumienia – testem drogowym .
 2. Zwycięzcę wytypuje Prezes Zarządu.
  3. Zwycięzca zostanie poinformowani o swojej wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, jako Administratora, do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu: (I) realizacji Konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu i ogłoszenia ich na profilu Easy Ocean (III) doręczenia nagród. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności zapewnia Uczestnikom możliwość wglądu i zmiany podanych danych osobowych.
 4. Dane te będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail.
 5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawienia. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
 6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Organizatora lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail:kancelaria@easyocean.pl
  Uczestnik, który wycofa zgodę na przetwarzanie danych zostanie wykluczony z Konkursu.

Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać w ciągu 5 dni roboczych od daty publikacji wyników na profilu (decyduje data stempla pocztowego) wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatorów podany wyżej.
 2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 10 dni od daty ich doręczenia.
 3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji będą ostateczne.

/-/ Ryszard Oczoś – Prezes Zarządu