Zmiany w porozumieniu dotyczącym podatków między Polską a Koreą. Co nowego?

Porozumienie

1 stycznia 2017 wejdzie w życie protokół wprowadzający zmiany w funkcjonującym obecnie porozumieniu z 1991 roku między Polską, a Republiką Korei dotyczącym podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania w obszarze podatków dochodowych. Czego można się spodziewać?

Protokół zawiera aktualizację regulacji konwencji do nowych standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zapisy te w znacznym stopniu odnoszą się do CIT oraz PIT (w Polsce) i podatków prawnych, podatku na rzecz obszarów wiejskich, a także lokalnego podatku dochodowego (w Republice Korei). Planowane zmiany przewidują rozszerzenie klauzuli dotyczącej wymiany danych podatkowych oraz aktualizację opodatkowania dochodów z pracy najemnej i należności licencyjnych.

Celem przedsięwzięcia jest więc usprawnienie współpracy między instytucjami podatkowymi w Polsce i Korei oraz modyfikacja przestarzałych przepisów nieaplikujących się do obecnej sytuacji gospodarczej w wymienionych krajach i na świecie.

Nowy protokół bazuje na Modelowej Konwencji OECD dotyczącej podatku od dochodu i majątku. Jednym z założeń porozumienia jest zmiana podatków, których nie zawiera Konwencja – niefunkcjonujących już w Polsce. Zawierane obecnie umowy obejmują podatek dochodowy od osób prawnych, lokalny podatek dochodowy oraz podatek specjalny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Korea). W polskich podatkach zaś wyróżnić można podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.

Kolejną ze zmian wprowadzanych przez protokół są zapisy odnośnie tzw. korekty wtórnej, co docelowo ma umożliwić zniwelowanie tzw. ekonomicznego podwójnego opodatkowania. Korekta wtórna przeprowadzana będzie w przypadku, kiedy jedno z państw zawierających umowę zakwestionuje ceny transakcyjne między powiązanymi przedsiębiorstwami.

Protokół poszerza także umowne założenia dotyczące wymiany informacji, które stanowią efektywne narzędzie dla instytucji podatkowych przy sprawdzaniu poprawności podstawy opodatkowania.

Co do unikania podwójnego opodatkowania – sam jego sposób nie zmienił się. Zostaną jednak wprowadzone pewne zmiany dotyczące opodatkowania polskich rezydentów, m.in.: jeśli dochód otrzymany przez osobę zamieszkałą w Polsce podlega zwolnieniu z opodatkowania (w Polsce), możliwe jest wzięcie pod uwagę zwolnionego dochodu przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu; jeśli osoba zamieszkała w Polsce otrzymuje dochód, który może być (w ramach ustaleń Konwencji) opodatkowany w Korei, Polska może udzielić pozwolenia na odliczenie od podatku dochodowego kwoty w wysokości podatku uiszczonego w Korei.

Obecnie, zarobki z pracy najemnej opodatkowywane są w kraju, w którym wykonana jest praca. Przewidziany jest jednak wyjątek od tej reguły w przypadku, gdy pracownik przebywa w granicach drugiego państwa nie więcej 183 dni w czasie roku podatkowego, co umożliwia uniknięcie podatków w państwie, w którym praca jest wykonywana. Protokół wprowadza w tym obszarze nowe założenia, zgodnie z którymi czas pobytu w drugim państwie nie może przekroczyć 183 dni w okresie 12 miesięcy w kończącym się lub rozpoczynającym roku podatkowym.

Regulacje dotyczące opodatkowania pracy najemnej na statkach pozostają niezmienione – zgodnie z treścią przepisu art. 15 ust. 3 umowy międzynarodowej, wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku lub samolotu eksploatowanego przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa w komunikacji międzynarodowej mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.