Zakup nieruchomości na cele komercyjne a zwrot VAT bez zakładania działalności gospodarczej.

Kalkulacje

Czy wiesz, że możesz odzyskać podatek VAT przy zakupie nieruchomości nie prowadząc działalności gospodarcze?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wykonywanie opodatkowanych czynności najmu w niewielkiej skali nie musi wiązać się z obowiązkiem rejestrowania działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu lokalu należy:

  • Zarejestrować się we właściwym Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik VAT.

Czynności tej dokonuje na formularzu VAT-R najlepiej przed podpisaniem umowy zakupu lokalu (najpóźniej przed wpłaceniem zaliczki).

  • Po otrzymaniu faktury (po wpłaceniu zaliczki na zakup lokalu) od dewelopera, ujmować ją w ewidencji zakupu VAT oraz składać comiesięczne (do 25. dnia po zakończeniu miesiąca) deklaracje VAT-7.
  • Po spełnieniu powyższych warunków, Nabywca wraz ze złożeniem deklaracji VAT będzie mógł przenieść nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do rozliczenia w następnych okresach lub może złożyć umotywowany wniosek do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT.

W tym drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której Nabywca podatnik wykaże jedynie kwotę podatku naliczonego (związanego z zapłatą zaliczek za lokal), natomiast nie wykaże żadnego podatku należnego (który pojawi się dopiero w momencie wynajmowania lokalu operatorowi hotelu) i w związku z tym zgodnie z art. 87 ust 5a, przysługuje mu zwrot podatku naliczonego w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia (złożenia deklaracji). We wniosku Nabywca będzie twierdził, iż zwrot podatku jest uzasadniony ponieważ:
– lokal nie został zakupiony do celów mieszkalnych;
– został zakupiony, aby w przyszłości czerpać korzyści z wynajmu o czym świadczy fakt, iż w umowie zobowiązującej Nabywca zobowiązał do podpisania jednocześnie umowy najmu lokalu.

Na mocy umowy najmu Nabywca będzie wystawiał fakturę VAT za wynajem zakupionego lokalu wobec operatora hotelowego. W ten sposób będzie wykazany związek pomiędzy podatkiem naliczonym, o którego zwrot Nabywca występował, a działalnością opodatkowaną Nabywcy zgodnie z treścią art. 86 ust 1 ustawy VAT.

W celu uzyskania bardziej spersonalizowanych informacji zachęcam do kontaktu z nasza kancelarią.

Ryszard Oczoś

Prezes Zarządu Kancelarii Easy Ocean

LinkedIn – Ryszard Oczoś